Przejdź do stopki

Rewitalizacja Gminy Lipinki 2017-2022

Treść

Sprawozdanie z realizacji „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY LIPINKI NA LATA 2017-2022”


Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie naboru członków do Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XXIII/237/2017 RADY GMINY LIPINKI w sprawie: przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Lipinki

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji w Gminie Lipinki


Uchwała NR XXIII /236/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017-2022

Załącznik do Uchwały NR XXIII/236/2017

Załącznik graficzny

Uchwała NR XXIII/237/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Lipinki

 


 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Gminy Lipinki na lata 2017-2022 oraz projektu REGULAMINU KOMITETU REWITALIZACJI. 

Konsultacje Społeczne - Projekt Gminnego Program Rewitalizacji

Konsultacje Społeczne - Komitet Rewitalizacji

 Szanowni Państwo,
 
w związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 -2022zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach
3-4.04.2017 r. na obszarze rewitalizacji:
 
·     sołectwo Wójtowa – warsztat w dniu 3.04.2017 r. o godz. 1600 w Budynku Wiejskim w Wójtowej
·     sołectwo Lipinki – warsztat w dniu 3.04.2017 r. o godz. 1800 w Budynku Wiejskim w Lipinkach
·     sołectwo Kryg – warsztat w dniu 4.04.2017 r. o godz. 1600 w budynku Zespołu Szkół w Krygu
 
Celem spotkań jest wypracowanie elementów wizji obszaru rewitalizacji 2022 i propozycji działań rewitalizacyjnych oraz konkretnych przedsięwzięć, w szczególności w sferze społecznej służących realizacji zakładanej wizji. 
 
Bardzo zależy nam, aby Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017-2022 jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniu.
 
Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem dotyczącym wieloletnich działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mają one umożliwić wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.
 
 

 
Informacja o zbieraniu kart projektów
Zgłoś swój pomysł na rewitalizację!
Zachęcamy do wypełnienia karty projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017-2022.
Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy.
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne. 
Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji.
Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.
Karty można pobrać i składać:
1)    w formie papierowej w:
·         sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53, pok. nr 2
·         w Referacie Budownictwa i Inwestycji, 38 – 305 Lipinki 53, pok. nr 14
2)    w formie elektronicznej, formularz dostępny na stronie: www.gminalipinki.pl, a następnie wysłać na adres mailowyurzad@gminalipinki.pl
 
Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu. 
Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

 Karta projektu_z instrukcją

 

 

Informacja Wójta Gminy Lipinki o podjęciu przez Radę Gminy Lipinki Uchwały nr XXII / 221/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017 - 2022. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipinki o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Uchwała Rady Gminy Lipinki w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017-2022


 

W dniu 15 lutego 2017r, Rada Gminy Lipinki podjęła Uchwałę NR XXI/218/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 6 marca 2017r. i wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia tj. w dniu 21 marca 2017r. 

Uchwała NR XXI/218/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LIPINKI NA LATA 2017-2022. Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Raporty wg miejscowości 

Wójt Gminy Lipinki zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lipinki.

Uwagi można zgłaszać pod adresem: https://formularzuwaglipinki.ankietka.pl

 

Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji
Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do pogłębienia diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2017-2022.
Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane obszary sołectw:
·         Lipinki
·         Kryg
·         Wójtowa
·         Bednarskie
Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Dzięki realizacji tych działań w wyznaczonych obszarach nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.
Zależy nam, aby planowane działania w jak największym stopniu odpowiadały Państwa potrzebom, dlatego liczymy na Państwa opinie.
Poniżej znajduje się link, za pomocą którego można wypełnić ankietę:
 
 

 Ankietę będzie można wypełnić do 21 stycznia 2017 r. 

Pliki

Zarzadzenie-Nr-134.2016.pdf 2639.66 KB
Diagnoza_Lipinki_20.12v3.pdf 4027.22 KB
Zał nr 1 Mapa.jpg 8858.31 KB
sprawozdanie-z-GPR.pdf 1084.34 KB
sprawozdanie-z-GPR.pdf 1084.34 KB