Przejdź do stopki

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Treść

 Projekt pn. „Poprawa infrastruktury ochrony środowiska przez rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
 w Gminie Lipinki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
 Regionalnego  i budżet państwa  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
 Regionalnego

 Finansowanie inwestycji:
                                         Unia Europejska z Europejskiego
                                         Funduszu Rozwoju Regionalnego     60%
                                         budżet państwa                                    10%
                                         Gmina Lipinki                                         30%
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat przebiegu realizacji projektu

 

Kwiecień 2006 r.

W dniu 12 kwietnia 2006 r. Wójt Gminy Lipinki podpisał z Wojewodą Małopolskim umowę Nr Z/2.12/III/3.1/456/05/U/11/06 o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa infrastruktury ochrony środowiska przez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipinki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Projekt obejmuje 4 zadania polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach: Kryg, Lipinki i Wójtowa o dł. 7,22 km. Konieczność realizacji projektu wynika z założonego programu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lipinki i zabezpieczenia gruntów i cieków wodnych przed dalsza degradacją. Sąsiedztwo terenów wymagających szczególnej ochrony w zakresie elementów przyrody i krajobrazu – magurski park narodowy – i możliwość rozwoju bazy turystycznej w Gminie Lipinki wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej, spełniającej podstawowe wymogi sanitarne dla obecnych i przyszłych beneficjentów. Realizacja projektu wykorzystuje rezerwy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki.


Czerwiec 2006 r.

2 czerwca 2006 r. podpisana została umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usługowym „EKOMEKS”,
33-370 Muszyna – Szczawnik 17a – wyłonionym w przetargu ograniczonym. Tego samego dnia przedstawiciele
Gminy Lipinki, w obecności inspektora nadzoru przekazali Wykonawcy plac budowy. Roboty ziemne rozpoczęto
po uprzednim  wytyczeniu przez geodetę trasy kanalizacji.

 

 

Kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap II/3

Kanalizacja sanitarna wsi Kryg etap II część 3


 

 

 Kanalizacja sanitarna wsi Wójtowa – etap III/1

Kanalizacja sanitarna wsi Wójtowa – etap III/1

Kanalizacja sanitarna wsi Wójtowa – etap III/1

                                                      Kanalizacja sanitarna wsi Wójtowa – etap III/1

 

 

Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2

Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2
Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2
Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2
Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2

 

Lipiec 2006 r.


W dniu 27 lipca 2006 r. Wójt Gminy Lipinki podpisał z Wojewodą Małopolskim Aneks Nr 1 do umowy Nr Z/2.12/III/3.1/456/05/U/11/06. Zgodnie z aneksem całkowita wartość projektu wynosi 2 185 025,58 PLN
Przyznane dofinansowanie:
− ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.223.549,72 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych
− ze środków budżetu państwa w kwocie 203.924,95 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych
 
W okresie od czerwca do końca lipca br. prowadzone były roboty budowlane na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kryg i Wójtowa. Równolegle rozpoczęto prace w miejscowości Lipinki.
31 lipca 2006 r. Wykonawca zakończył I etap inwestycji. W ramach tego etapu wykonane zostały dwa zadania wchodzące w zakres rzeczowy projektu polegające na:
− budowie kanalizacji sanitarnej wsi Kryg – etap II/3 obejmującej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej fi 200mm o dł. 1193mb i sięgaczy kanalizacyjnych do budynków fi 160mm o dł. 745mb
− budowie kanalizacji sanitarnej wsi Wójtowa – etap III/1 obejmującej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej fi 200mm o dł. 949mb i sięgaczy kanalizacyjnych do budynków fi 160mm o dł. 383mb

 

Sierpień 2006 r.

Trwają prace ziemne przy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipinki i Kryg.

 

Kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap III/1

 

Kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap III/1

Kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap III/1

Kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap III/1

Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2

Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2

Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2

Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2

Wrzesień 2006 r.

Prace ziemne na kanalizacji sanitarnej przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wykonawca równocześnie prowadzi roboty budowlano – montażowe na kanalizacji sanitarnej we wsi Kryg i Lipinki.
W dniu 28 września 2006 r. komisja odbiorowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lipinki dokonała  odbioru częściowego zakończonego II etapu inwestycji.
Przedmiotem odbioru częściowego były 2 zadania realizowane w ramach projektu tj.:
1. kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap III/1
2. kanalizacja sanitarna lewobrzeżna wsi Lipinki – etap II/2
W przypadku zadania kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap III/1 wykonany został cały zakres robót objęty umową tj.:
− sieć kanalizacji sanitarnej fi 200mm - 854m
− sięgacze kanalizacyjne do budynków fi 160mm i fi 63mm PE – 586m
− pompownia przydomowa – 1 szt.

Październik 2006 r.

Wykonawca robót kontynuuje prace ziemne na kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej wsi Lipinki – etap II/2.
Do wykonania pozostał zakres obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej  fi 200mm o dł. 807m, sięgaczy kanalizacyjnych do budynków fi 200mm o dł. 520m i pompowni przydomowej.
Zgodnie z umową  wykonawca zakończy całość projektu do 30 listopada 2006 r.

Listopad 2006 r.

Trwają prace budowlano – montażowe na kanalizacji sanitarnej we wsi Lipinki

W dniu 30 listopada br. komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lipinki dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury ochrony środowiska przez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipinki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Roboty będące przedmiotem odbioru końcowego wykonane zostały w okresie od 2 czerwca do 30 listopada 2006 r. i obejmowały następujące zadania:
− budowę kanalizacji sanitarnej wsi Kryg – etap II/3
− budowę kanalizacji sanitarnej wsi Wójtowa – etap III/1
− budowę kanalizacji sanitarnej wsi Kryg – etap III/1
− budowę kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej wsi Lipinki – etap II/2