Przejdź do stopki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

Treść

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

Plan opracowano w związku: z potrzebą aktualizacji zasięgu przestrzennego poszczególnych funkcji terenów w dostosowaniu do istniejących podmiotów nieruchomości i przesądzeń lokalizacyjnych oraz określenia zasad obsługi komunikacji. Większość z wprowadzanych zmian dotyczy powiększenia lub wprowadzenia terenów zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej, pensjonatowej i letniskowej, usług komercyjnych i publicznych, oraz terenów parkingów i wyznaczenia terenów zieleni urządzonej i terenów pod zalesianie.
Tereny będące własnością Skarbu Państwa oraz gminy Lipinki były przedmiotem analiz, pod kątem ich przeznaczenia bądź utrzymania na nich dotychczasowego przeznaczenia terenów pod usługi publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Obszar gminy Lipinki podzielono na trzy obszary funkcjonalno – przestrzenne tj.:

  • Obszar przyrodniczy o funkcji ekologicznej i ochronnej,
  • Obszar rolno – osadniczy o kierunku uprawowo-hodowlanym,
  • Obszar osadniczo – rolniczy o koncentracji osadnictwa i działalności gospodarczej.

Podsumowując należy stwierdzić, iż Kryg, Lipinki i Wójtowa charakteryzują się największą w skali gminy powierzchnią terenów przeznaczonych do zainwestowania, przy czym prawie 90% wszystkich terenów przeznaczonych ustaleniami planu do zainwestowania to tereny dla realizacji budownictwa mieszkalno – usługowego. Inne stosunkowo duże kompleksy terenów przeznaczonych w planie do zainwestowania to tereny do zabudowy rekreacyjno – pensjonatowej. Tereny przeznaczone dla realizacji usług publicznych, usług komercyjnych oraz działalności produkcyjnej obejmują w planie gminy głównie tereny już zainwestowane. Pozostałe wsie tj. Rozdziele, Pagorzyna i Bednarka w większości pozostają w użytkowaniu rolno – leśnym.