Przejdź do stopki

Oczyszczalnia ścieków w Wójtowej

Treść

Sprawdź, w czym wyróżnia się nasza gmina

Oczyszczalnia ścieków w Wójtowej

W gminie Lipinki funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Lipinek i Wójtowej. Oddano ją do użytku 30 stycznia 1998 roku. Podłączonych do niej jest 263 gospodarstwa indywidualne i 6 budynków użyteczności publicznej, o łącznej liczbie osób korzystających z oczyszczalni 935. Oczyszczalnia "BIOVAC" w Wójtowej to technologia norweska pracująca w oparciu o metodę osadu czynnego z symultanicznym strącaniem związków fosforu, przy zastosowaniu systemu porcjowej obróbki ścieków (SBR) który gwarantuje bardzo dobre wyniki oczyszczania ścieków i jest niezależny od zmiennej w czasie ilości i jakości dopływających ścieków. Nowoczesny system sterowania zapewnia wysoką niezawodność eksploatacyjną opartą na elektronicznym przetwarzaniu danych. Oczyszczalnia ścieków w Wójtowej stanowi system zamknięty, umieszczony w oddzielnym budynku. Reaktory, zbiornik osadu oraz układ połączeń rurowych wykonane są z tworzyw sztucznych.
Zainwestowanie w tego typu oczyszczalnię było wyborem trafnym w obszarze wiejskim gdzie istnieją duże wahania dopływu ścieków w ciągu doby gdyż one automatycznie przystosowują się do większych obciążeń hydraulicznych i w ten sposób przejściowo skraca się czas niektórych faz oczyszczania. Daje to wzrost mocy przerobowych oczyszczalni i zmniejsza możliwość przedostania się ścieków nie oczyszczonych do środowiska. Przy wahaniach dopływu ścieków możliwe jest wyłączanie i włączanie modułów wg potrzeby dzięki czemu zyskuje się oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i chemikaliów. Modułowa konstrukcja ułatwia także rozbudowę oczyszczalni. Zarząd Gminy Lipinki przy podejmowaniu decyzji w wyborze systemu oczyszczania ścieków kierował się rygorystycznymi wymogami władz w zakresie ochrony środowiska.
W roku 2000 oczyszczalnia ścieków w Wójtowej gm. Lipinki została zgłoszona do konkursu "Na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych - II edycja". W grupie o przepustowości od 100-500 m sześciennych została bardzo wysoko oceniona przez komisję konkursową spełniając wszystkie punkty regulaminu i ostatecznie zajęła II pozycję (pierwszej nie przyznano). Za osiągnięte wyniki oczyszczalni gmina otrzymała wyróżnienie w wysokości 50.000 zł, która to kwota została przeznaczona na dalszą poprawęstanu środowiska w gminie, podłączając następne budynki mieszkalne do sieci kanalizacji.
Gmina Lipinki pod przewodnictwem wójta Czesława Rakoczego nie poprzestała na oddaniu do użytku tej oczyszczalni lecz w planie długofalowym w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej inwestuje bardzo dużo. Posiada dokumentację i pozwolenie na rozbudowę istniejącej oczyszczalni II etap o wartości kosztorysowej zadania 160 tys. złotych. Roczna ilość osadów ściekowych wynosi około 10 ton. Inwestycje ekologiczne poprawiające stan środowiska naturalnego wygląd i estetykę gospodarstw, ścieków, potoków i czystych rowów stały się w gminie priorytetowymi zadaniami. W szkołach prowadzi się dużo zajęć konkursów związanych z ochroną środowiska, a młodzież chętnie bierze udział w akcjach sprzątanie świata itp.
Okazuje się, że oczyszczalnia ścieków typu "BIOVAC" to wybór trafny o czym świadczy nagroda i II miejsce w kraju w kategorii oczyszczalni na targach POLEKO - 2000 w roku 2000. Gmina Lipinki potrafi, bo wójt swoim osobistym zaangażowaniem i autorytetem potrafi skupić wokół przedsięwzięcia miejscową społeczność, konsekwentnie realizować wytyczone cele, które są przecież realizowane dla dobra całej lokalnej społeczności. Niektóre zamierzenia już są w końcowej fazie realizacji a już w gminie rozważa się następne, które należy w przyszłości podjąć i zrealizować. Współpraca władz lokalnych ze społecznością daje wymierne efekty jak to widać na przykładzie Gminy Lipinki.

űródło: Tygodnik Gorlicki

W roku 2003 została oddana do eksploatacji tego samego typu oczyszczalnia ścieków. Tej samej technologii i o tym samym procesie technologicznym. Przepustowość oczyszczalni wynosi 111 m3/dobę, która obsługuje dwie miejscowości tj. Kryg oraz część Lipinek i podłączonych jest obecnie 95 gospodarstw indywidualnych, 1 szkoła podstawowa wraz z gimnazjum, budynek komunalny i nadal są podłączane kolejne gospodarstwa.. Docelowo może być podłączonych do tej oczyszczalni około 300 gospodarstw. Sieć kanalizacyjna w gminie Lipinki wynosi wraz z przykanalikami 50 km. Rok 2004-2005 to rozbudowa istniejącej oczyszczalni w miejscowości Wójtowa. którą będzie obsługiwać całą wieś Wójtowa oraz Lipinki a także część wsi Rozdziele i Pagorzyna.
Planowane oddanie oczyszczalni rozbudowanej do eksploatacji przewidziana jest na koniec sierpnia 2005 r., do której można będzie podłączyć dalsze 600 gospodarstw. Prowadzone analizy ścieków oczyszczanych nie przekraczają nigdy norm uzyskanych w pozwoleniu wodno prawnym. We wsiach zniknęły wyloty z szamb odprowadzających ścieki do rowów przydrożnych i innych cieków wodnych jak również brzydki wygląd rowów a także cuchnący nieprzyjemny smród gdzie było wielkie siedlisko much i innych owadów.
Rzeka jest czysta bo swoje mają bobry, a także pojawiły się pstrągi i inne gatunki ryb, słychać rechotanie żab.

 


 

Oczyszczalnia w Wójtowej

kierownik_w_oczyszczalni.jpg (15.74 Kb) Oczyszczalnia_Wojtowa2.jpg (9.32 Kb)

Oczyszczalnia_Wojtowa.jpg (15.97 Kb)

Oczyszczalnia_Wojtowa1.jpg (25.24 Kb)

 


 

Oczyszczalnia w Krygu

oczyszczalnia_Kryg.jpg (16.91 Kb)

oczyszczalnia_Kryg1.jpg (15.78 Kb)

oczyszczalnia_Kryg3.jpg (7.05 Kb) 

 


 

Korzyści

Rozwój infrastruktury technicznej tj. systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków stworzył warunki do podniesienia atrakcyjności Gminy, rozwoju gospodarstw rolnych i produkcji zdrowej żywności, rozwoju bazy agroturystycznej. Pozwoli to na rozwój małych zakładów produkcyjnych, szczególnie przetwórstwa spożywczego, w wyniku tego powstaną nowe miejsca pracy i ograniczy to duże bezrobocie w naszej Gminie.

Zakładane efekty:

  • poprawa czystości środowiska,
  • poprawa warunków higieniczno sanitarnych,
  • brak skażenia środowiska detergentami,
  • wzrost atrakcyjności terenów dla inwestorów i turystyki,
  • możliwość rozwoju bazy agroturystycznej.

Opłaty

Mieszkańcy gminy, którzy korzystają z usług kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków ponoszą najniższe opłaty w regionie. Stawka wynosi 51,36 zł za metr sześcienny.