Przejdź do stopki

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw

Treść

 W dniu 24 czerwca 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw.” pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Lipinki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 11 Oś Priorytetowa -  Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich,


Całkowita wartość  wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 625 479,47 złotych, w tym sfinansowane w kwocie  1 511 695,87 złotych  ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 349 147,92 złotych tj. 89,25 % oraz ze środków krajowych budżetu państwa w kwocie 162 547,95 złotych  tj. 10,75%.

Celem  ogólnym  projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw.
W wyniku przebudowy powstaną  na parterze: strefa wejściowa z szatnią, jadalnia z zapleczem kuchennym i rozdzielnią przeznaczoną do wydawania posiłków, pokój dyrektora, toalety, duża sala zajęć i jedna mała sala zajęć oraz komunikacja.
Na poddaszu: trzy duże sale zajęć przedszkolnych wraz z niezależnymi węzłami sanitarnymi oraz salę zajęć dodatkowych, pokój wychowawców. Budynek będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
W wyniku projekty zwiększy się powierzchnia zabudowy z 194,53 m2 do 367,47 m2 oraz powierzchnia użytkowa z 205,72 m2 do 658,19 m2.

Projekt obejmuje również modernizację istniejącego placu zabaw oraz wymianę/zakup wyposażenia. Przyjęte w projekcie rozwiązania architektoniczne, techniczne i technologiczne są zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, zapewniają oszczędność energii i nie stwarzają trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska.


Zadania i działania realizowane w projekcie:
- przygotowanie terenu – rozbiór obiektów kolidujących,
- roboty ziemne – wykopy,
- roboty fundamentowe,
- roboty murowe,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej,
- wykończenie pomieszczeń – posadzki, tynki, malowanie,
- zagospodarowanie terenu – wykonanie nawierzchni chodników i parkingów,    rekultywację zieleni.
- wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia,
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
- taras,
- wyposażenie: np.; stoły, krzesełka, zestawy mebli, kąciki tematyczne, elementy do dużej motoryki, zestawy piankowe