Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXV/213/2021 RADY GMINY LIPINKI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lipinki

Treść

 UCHWAŁA NR XXV/213/2021

RADY GMINY LIPINKI
z dnia 12 maja 2021 r.
 
w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lipinki .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028 z późn. zm.), Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:
 
§ 1
 Wprowadza się dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług
z terenu Gminy Lipinki w grupie taryfowej nr 1 w wysokości 1.16 zł netto do każdego m3 ścieków doprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipinkach i Wójtowej.
§ 2
1. Dopłaty ustalone w ust. 1 dotyczą taryf wprowadzonych zgodnie z Decyzją nr RZ.RZT.70.136.2021.ML z dnia 22 kwietnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
2. Dopłaty obowiązywać będą od  19.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 19.05.2021 roku.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028 z późn. zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na złagodzenie skutków wprowadzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Lipinki  w 1 Grupie taryfowej (gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody) w okresie od 19.05.2021 r.  do 31.12.2021 r.
 
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Jurusik