Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Lipinki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.gminalipinki.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały

Wyłączenia:

 • Niektóre informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Lipinki
 • Niektóre informacje są opublikowane w formie skanów.
 • Część z publikowanych materiałów w formie skanów nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Niektóre dokumenty PDF mogą być niepoprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (brak audio deskrypcji), część nagrań została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Data aktualizacji deklaracji: 2023-08-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Sebastian Janeczek 

E-mail osoby kontaktowej: urzad@gminalipinki.pl 

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej:  134477021 wew. 22

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Gminy Lipinki

Adres organu odwoławczego: Urzędu Gminy w Lipinkach      38-305 Lipinki 53

Adres e-mail organu odwoławczego: urzad@gminalipinki.pl 

Telefon organu odwoławczego: 134477021 wew. 22

Dostępność architektoniczna

Urzędu Gminy w Lipinkach     
38-305 Lipinki 53

Budynek Urzędu Gminy jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością

Dostępność wejścia

Wejście główne z chodnika dla interesantów po schodach do drzwi wejściowych o szerokości 90cm schody posiadają barierkę.
W budynku nie ma windy, szerokość schodów wewnętrznych wynosi 1,05m szerokość korytarzy 1,20 do 1,50m.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wejście boczne w przyziemiu z podjazdem dla niepełnosprawnych, które nie jest  zabezpieczone barierami.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko w przyziemiu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Dostępność parkingu
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu przed Urzędem - jedna "koperta" obok wejścia bocznego do urzędu
Stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami jest oznakowane.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym, w tym celu należy zadzwonić do sekretariatu urzędu gminy 13 44 77 021 lub wysłać e-maila na adres urzad@gminalipinki.pl

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.