Przejdź do stopki

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lipinkach

Treść

  W dniu 24 luty 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego zwanym: ”Instytucją Zarządzająca RPO WM”,  a Gminą Lipinki o dofinansowanie projektu pn: „ Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lipinkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1  Ochrona i opieka nad zabytkami  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość  wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 658 952,37 złotych, w tym sfinansowane w kwocie 494 214,24 złotych  ze środków Unii Europejskiej w wysokości 461 266,62 tj. 93,33 % oraz ze środków krajowych budżetu państwa w kwocie 32 947,62 złotych  tj. 6,67%.
Celem  ogólnym  projektu to podniesienie atrakcyjności dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, który przyczyni się do rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Niniejszy projekt będzie miał wpływ na ożywienie turystyki (mała infrastruktura turystyczna dla weekendowych turystów), jako gałęzi lokalnej gospodarki, która wpisuje się w Zintegrowaną Strategię Rozwoju Powiatu Gorlickiego 2014-2020. Istotny będzie również wpływ projektu na stan lokalnej infrastruktury - będzie odpowiedzią na zgłaszane problemy, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego i naturalnego, istotnych dla tego obszaru. Koncepcja projektu będzie stwarzała warunki dla ochrony natury oraz sprzyjała będzie wymianie kulturowej i przenikaniu nowych idei. Wyznaczone cele przełożą się na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa małopolskiego, dzięki skutecznemu wykorzystaniu zasobów dziedzictwa regionalnego.
 
Zadania i działania realizowane w projekcie
-  budowa ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej typu „stare miasto” wraz z jego oświetleniem latarniami parkowymi, oraz oświetlenie frontu Dworu Byszewskich  dwoma lampami  zamontowanymi w gruncie
-utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych wraz z wykonaniem miejsca pod scenę
- instalacja dwóch pomostów widokowych z elementów drewnianych
-montaż elementów małej architektury(ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne  z historią parku, tablice z opisem fauny i flory parkowej)
- roboty ziemne, odtworzenie runa parkowego, założenie trawników
 
Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie wymiernych rezultatów, przede wszystkim w postaci wzrostu liczby osób odwiedzających park w Lipinkach oraz podniesienie atrakcyjności  odrestaurowanego obiektu.