Przejdź do stopki

                                                   

Decyzja Wód Polskich o zatwierdzeniu nowej taryfy za wodę i ścieki na okres 3 lat

Treść

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Lipinki  informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, decyzją nr  Decyzja R.RZT.70.52.2024 z dnia 12.06.2024 r. zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipinki na okres 3 lat. Dnia 21.06.202 r. ww. decyzję organ regulacyjny ogłosił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym informuję, że dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 30.06.2024 r., a od dnia 01.07.2024 r. wchodzi w życie nowa zatwierdzona taryfa.

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 poz. 757 ze zm. ) i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

 

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie od 1 do 12 miesiąca, tj. od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. dostępne są poniżej:

Decyzja R.RZT.70.52.2024

TARYFA – I okres obowiązywania

Pliki

Decyzja..pdf 910.03 KB