Przejdź do stopki

                                                   

Remont cmentarza wojennego nr. 103 w Pagorzynie - etap II

Treść

W  dniu 29 listopada 2023r. Gmina Lipinki złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ Remont cmentarza wojennego nr.103 w Pagorzynie -etap II”., realizowanego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju, który został pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła to 80.677,00 zł. 

Ze względu na planowany, obszerny zakres prac, który pozwoli na przeprowadzenie generalnego remontu tegoż cmentarza Wójt Gminy Lipinki zwrócił się także do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe w tym zakresie. Zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lipinki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 84.000,00 zł.                                                                                                   

Dwa źródła finansowania na łączną kwotę 164.677,00 zł., pozwoli na kontynuację rozpoczętego w 2023r. r. remontu pozostałej części drewnianego ogrodzenia, konserwację cokołów, rekonstrukcję drewnianego krzyża centralnego oraz wykonanie pozostałych prac ujętych w programie prac konserwatorskich.