Przejdź do stopki

                                                   

Nabór wniosków dla mieszkańców gminy Lipinki na bezpłatne przekazanie kompostowników

Treść

Aktualizacja.

W związku ze złożeniem przez mieszkańców wniosków na bezpłatne przekazanie kompostowników wyczerpujących pulę finansową wnioski przyjmowane będą na listę rezerwową.

W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wniosku z listy wnioskodawców lub wycofanie wniosku przez wnioskodawcę, zwolnione miejsce zajmie kolejny mieszkaniec z listy rezerwowej.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 33 000,00 zł od Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników z przeznaczeniem dla mieszkańców, Urząd Gminy Lipinki informuje, że w dniach od 14 maja 2024r. do 31 maja 2024r.   będzie prowadził nabór wniosków od mieszkańców gminy Lipinki na bezpłatne przekazanie kompostowników.

Wnioski należy przesłać na adres Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53 lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lipinki w pok.nr 5 lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

O bezpłatne przekazanie może ubiegać się osoba

  1. jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym nieruchomością, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowaną na terenie Gminy Lipinki,
  2. złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipinki dotyczącą nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik,
  3. nie posiada względem Gminy Lipinki zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający, uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich,
  5. ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.
  6. zobowiąże się, że przez okres trwałości projektu tj. minimum 5 lat będzie zagospodarowywał odpady organiczne poprzez ich kompostowanie.

 

Ważne !  Na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na zakup kompostowników. W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność złożonych wniosków (data wpływu do Urzędu Gminy Lipinki.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipinki pok. nr 5, tel.: 13 4477021 w.46 w godzinach pracy urzędu.