Przejdź do stopki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik: Katarzyna Ślusarz
adres: 38-305 Lipinki
tel./fax: 134477892

e-mail: gops@gops.gminalipinki.pl  

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Rodzina 500+ , Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne

Nr tel.: 797118751

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach został powołany Uchwałą Nr XI/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Lipinkach z dnia 2 maja 1990 roku. Obecnie zatrudnia 8 pracowników: kierownik,trzech pracowników socjalnych, księgowy, trzy opiekunki domowe. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:

 • organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
 • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,
 • pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • udziela pomocy finansowej i rzeczowej.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki,możliwości i uprawnienia , oraz zapobieganie powstawaniu tego typu sytuacji.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (art. 7) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.