Transmisja Sesji

XXIV Sesja Rady Gminy Lipinki - 24 luty 2021r.

 

XXIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 29 grudnia 2020r.


XXII Sesja Rady Gminy Lipinki - 8 grudnia 2020r.

Wersja z napisami dla niesłyszących.

 

XXI Sesja Rady Gminy Lipinki - 30 listopada 2020r.

Wersja z napisami dla niesłyszących.


XX Sesja Rady Gminy Lipinki - 28 października 2020r.

Wersja z napisami dla niesłyszących.

 

 

XIX Sesja Rady Gminy Lipinki - 27 sierpnia 2020r.

XVIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 5 sierpnia 2020r. 


XVII Sesja Rady Gminy Lipinki - 30 czerwca 2020r. 

 

XVI Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 czerwca 2020r. 

 

XV Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 marca 2020r. 


XIV Sesja Rady Gminy Lipinki - 25 luty 2020r.

 

XIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 stycznia 2020r.

 

XII Sesja Rady Gminy Lipinki - 27 grudnia 2019r.

 

XI Sesja Rady Gminy Lipinki - 29 listopada 2019r.

 

X Sesja Rady Gminy Lipinki - 8 października 2019r.

IX Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 września 2019r. 


VIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 11 lipca 2019r. 

 

VII Sesja Rady Gminy Lipinki - 19 czerwca 2019r.

 

 

VI Sesja Rady Gminy Lipinki - 23 maja 2019r.

 

V Sesja Rady Gminy Lipinki - 12 kwietnia 2019r.


IV Sesja Rady Gminy Lipinki - 06 marca 2019r.

 


III Sesja Rady Gminy Lipinki - 28 grudnia 2018r.

 

II Sesja Rady Gminy Lipinki - 03 grudnia 2018r. 


 

I Sesja Rady Gminy Lipinki - 22 października 2018r.

Szanowni Mieszkańcy,
Na mocy przepisu art. 20 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Wprowadzając powyższy przepis w życie, Rada Gminy Lipinki wprowadziła zmiany w obowiązującym Statucie Gminy Lipinki, określając m. in. że: jawność działania organów jest realizowana również poprzez transmisje na żywo z obrad sesji Rady Gminy oraz utrwalanie przy pomocy rejestratorów obrazu i dźwięku tych obrad. Nagrania są umieszczane w BIP i na stronie internetowej Gminy, a informacja w tym zakresie zamieszczana na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy (tak § 23 ust. 2 statutu gminy Lipinki, który wszedł w życie z dniem rozpoczęcia kadencji nowej rady).
Z powyższych względów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia obrad Rady Gminy Lipinki na stronie: www.gminalipinki.pl w zakładce Transmisja Sesji oraz na stronie BIP.
Terminy obrad Sesji Rady są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP
a także na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku Urzędu Gminy.
Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w sesji Rady Gminy charakterze publiczności, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej urzędu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. dla osób uczestniczących w sesji rady gminy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipinki, Urząd Gminy Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Lipinki jest adw. Piotr Pietruś.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Lipinki pod adresem e-mail: pietrus.adwokat@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. Poz. 994 ze zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Ponadto informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.