Procedura kierowania osób na kwarantannę zbiorową na terenie województwa małopolskiego, przekraczających granicę RP

 1.    Miejsca do kwarantanny zbiorowej zgodnie z Poleceniem Wojewody Małopolskiego

nr 9/2020 wyznaczają/uruchamiają Starostwie Powiatów/Prezydenci Miast na
prawach powiatu.
2.    Straż Graniczna informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
o przekroczeniu granicy przez osobę mającą zamieszkanie na terenie województwa
małopolskiego.
3.    Straż Graniczna przekazuje osobie powracającej z zagranicy informację
o wyznaczonym przez danego Starostę Powiatu/Prezydenta Miasta na prawach
powiatu, miejscu do kwarantanny zbiorowej lub przekazuje informację, że wykaz jest
dostępny na stronie                                 BIP Wojewody Małopolskiego
4.    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje właściwe Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy RP przez osobę mającą
zamieszkanie na terenie danego powiatu i konieczności uruchomienia dla tej osoby
miejsca do kwarantanny zbiorowej.
5.    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje proces kierowania osób
powracających z zagranicy do miejsc kwarantanny zbiorowej.
6.    W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje od dnia 21 marca
2020 r., od godziny 12,00, infolinia pod numerem telefonu 987; 12 392 13 00,
działająca 24/h, udzielająca informacji obywatelom o wyznaczonych miejscach do
kwarantanny zbiorowej i niniejszej procedurze.
7.    Wyznaczone przez Starostów Powiatów/Prezydentów Miast na prawach powiatu
miejsca do kwarantanny zbiorowej (pkt 3) wraz z danymi kontaktowymi Powiatowych
Centrów Zarządzania Kryzysowego są dostępne na stronie BIP Wojewody
Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/muw
8.    Niniejsza procedura jest przekazana do wiadomości i stosowania do Straży Granicznej
i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego.